KTU veteranų klubas „Emeritus“

Yra žmonių, kurie patenkinti prasėdi
Prie mokslo knygų, tyrinėdami kažką
Per visą amžių. Tai laimingi mokslo dėdės:
Tik dėlei jų ir progresuoja žmonija.
Kasdien atvilkdami kaip skruzdės po šapelį,
Jie stato mokslo rūmus ir kultūrą kelia…

– Vytautas Mačernis

Kauno technologijos universiteto veteranų klubas EMERITUS yra sudėtinė KTU Universiteto bendruomenės dalis.

Klubo misija
puoselėti universitetines vertybes ir tradicijas, kaupti bei saugoti pirmojo, įkurto 1922 m. Lietuvos Universiteto ir po reorganizacijų jo veiklos tęstinumo palikimą, turintį istorinę kultūrinę vertę, prisidėti prie KTU muziejaus plėtojimo, perteikti daugiametę mokslinę, pedagoginę ir gyvenimišką patirtį jaunajai mokslininkų, pedagogų ir studentų kartai, prisidėti prie laisvos, demokratiškos visuomenės kūrimo.

  1. Vienyti klubo narius.
  2. Gerinti Universiteto įvaizdį visuomenėje.
  3. Skatinti darbuotojų, baigusių darbinę veiklą ir tapusių klubo nariais, tarpusavio santykius ir bendradarbiavimą su Universitetu.
  4. Saugoti ir puoselėti Universitetines vertybes.
  5. Puoselėti tradicijas, pagal galimybes prisidėti prie Universiteto visuomeninės veiklos.

Puoselėti lyderiaujančio Europos universiteto tradicijas, panaudoti veteranų ilgametę mokslinę, pedagoginę bei gyvenimišką patirtį, prisidėti prie aukštos kvalifikacijos ir dorovingos moralės specialistų rengimo.

Puoselėti universitetines vertybes ir tradicijas, kaupti bei saugoti pirmojo, įkurto 1922 m. Lietuvos Universiteto ir po reorganizacijų jo veiklos tęstinumo palikimą, turintį istorinę kultūrinę vertę, prisidėti prie KTU muziejaus plėtojimo,  perteikti daugiametę moklinę, pedagoginę ir gyvenimišką patirtį jaunajai mokslininkų, pedagogų ir studentų kartai, prisidėti prie laisvos, demokratiškos visuomenės kūrimo.

Įjungti kuo didesnę klubo narių dalį į aktyvią kultūrinę visuomeninę veiklą, išsaugoti ryšius su Universitetu, skatinti juos rinkti medžiagą KTU muziejui, rašyti prisiminimus apie pasiekimus moksle, pedagogikoje ir visuomeniniame gyvenime, skatinti klubo narių saviraišką bei sveiką gyvenimo būdą, pagal galimybes prisidėti prie Universiteto visuomeninio gyvenimo.

Klubas buvo įkurtas 2002 m. universiteto personalo direktoriaus S. Galkino iniciatyva. Pirmiausia buvo sukviesti visų fakultetų ir padalinių veteranų atstovai. Jiems buvo pateikti būsimojo klubo įstatų metmenys. Kitame posėdyje buvo pateiktas pataisytas įstatų variantas ir jam pritarta. Buvo nutarta steigiamąjį klubo susirinkimą šaukti 2002m. gruodžio 12 d. Jis įvyko KTU pirmųjų rūmų auloje. Vieningai buvo patvirtinti klubo įstatai ir išrinkta pasiūlytos sudėties valdyba. Klubas tapo KTU veteranų klubu EMERITUS. Nuo to laiko prasidėjo jo veikla.  Susiformavo klubo struktūra, išryškėjo pagrindinės veiklos kryptys. KTU veteranų klubo nariai – didžioji buvusio KPI pedagoginio, mokslinio ir administracinio personalo darbuotojų dalis. Tai žmonės, atidavę gražiausius ir brandžiausius savo gyvenimo metus aukštajam mokslui, Lietuvos pramonės, ūkio ir kultūros plėtrai.

Klubą remia universiteto rektoratas, fakultetų dekanai, katedrų vedėjai ir padalinių vadovai. Savo ruožtu klubo nariai yra tam tikras rezervas, jaučiantis pareigą aktyviai prisidėti prie universiteto veiklos.

Kontaktai

Dr. Raila Saulius Povilas
Klubo prezidentas

K. Donelaičio g. 73-101, LT-44029 Kaunas
tel. +370 (37) 300 745
e. p. emeritus@ktu.lt
skype: ktu-emeritai

Savo pastabas, komentarus, pasiūlymus prašome rašyti į e-paštą: emeritus@ktu.lt

Klubo nariai yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai, išėję į pensiją arba išdirbę daugiau 20 metų.

Norint tapti klubo Emeritus nariu kreipkitės:

Centriniai rūmai K. Donelaičio g. 73 – 101 k.
darbo dienomis – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 11 val. iki 14 val.

Norėdami stoti į klubą Emeritus, prašymo formą galite užpildyti atvykę į Centrinius rūmus K. Donelaičio g. 73 – 101 k. pas Janiną Samolaitytę
janina.samolaityte@gmail.com arba emeritus@ktu.lt

Veikla

Klubo nariai renka Universiteto istorijai išliekamąją  vertę turinčią archyvinę medžiagą,
padeda tvarkyti Universiteto muziejų, bendrauja su Universiteto, fakultetų  vadovais
ir kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.

Plačiau

Valdyba

Valdyba organizuoja klubo veiklą,
vykdo visuotinio narių susirinkimo
nutarimus, jam atstovauja.

Plačiau

Naujienos