Prof. NAVICKAS Algimantas Stanislovas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Biografijos faktai

(1940-03-24)
inžinierius elektrikas, technikos mokslų daktaras, profesorius, Elektrotechnikos fakulteto prodekanas (1976–1990), Energetikos fakulteto dekanas (1990–1993), Elektrotechnikos ir automatikos fakulteto dekanas (1993–2000); KTU prorektorius – sekretorius (2000–2005).

Algimantas Stanislovas Navickas gimė Kaune darbininkų šeimoje. Po kelių mėnesių Lietuva buvo okupuota, o dar po metų prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Šeima grįžo į Alytų, kuriame Algimantas mokėsi pirmuosius tris vidurinės mokyklos metus. Po to, persikėlus gyventi į Varėną, 1957 metais baigė Varėnos vidurinę mokyklą.

Į Kauną sugrįžo 1958 m. studijuoti KPI Elektrotechnikos fakultete pramonės elektros tinklus ir įrenginius. Po dviejų metų ši specialybė buvo pakeista į tuomet vis populiarėjančią skaičiavimo technikos specialybę. Mokytis buvo įdomu, traukė naujovės. Algimantui teko būti SMD skaičiavimo technikos specialybės pirmininku. Nuo 1961 pradėjo dirbti katedroje laborantu. 1962 m. prof. P. Kemėšis pasiūlė pasirinkti ikidiplominei praktikai Elektros sistemų katedrą. 1963 m. baigė KPI ir gavo matematinių bei skaičiavimo prietaisų ir įrenginių specialybės elektriko inžinieriaus diplomą ir tęsė dirbą Elektros sistemų katedroje. Elektros energetiko darbas Elektros sistemų katedroje truko 50 metų. Pereiti įvairūs praktinio, mokslinio ir akademinio darbo laipteliai: inžinieriaus, stažuotojo, aspiranto, docento, profesoriaus.

Algimanto Stanislovo Navicko įgyti mokslo laipsniai ir vardai: technikos mokslų kandidatas (Kauno politechnikos institutas, 1971); technikos mokslų daktaras (LR Mokslo tarybos nostrifikacija, 1993); docentas (SSSR aukščiausioji atestacinė komisija, 1976); profesorius (KTU Senatas, 2003).

Algimanto Stanislovo Navicko pagrindinė darbo veikla: vyr. dėstytojas (1973); KPI elektrotechnikos fakulteto prodekanas, docentas (1976–1990); KTU energetikos fakulteto dekanas, docentas (1990–1993); KTU elektrotechnikos ir automatikos fakulteto dekanas, docentas (1993–2000); KTU prorektorius – sekretorius, docentas, profesorius (2000–2005); KTU profesorius (2005–2013).

Elektros sistemų katedroje buvo atliekami tyrimai elektros energetikos sistemų valdymo ir modeliavimo klausimais. Algimantui teko projektuoti ir kurti nuolatinės srovės elektros sistemų analizatorių elektronikos elementus. Šie analizatoriai buvo naudojami Lietuvos ir Sovietų sąjungos mokymo, projektavimo ir gamybinėse institucijose. Autoriai buvo apdovanoti įvairių parodų diplomais ir medaliais.

1963 m. katedroje pradėti tyrimai elektros kokybės ir tinklų valdymo klausimais. 1971 m. Algimantas apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją tema „Skirstomųjų elektros tinklų įtampos valdymo klausimai“. Įvertinant ekonomines elektros tinklo ir vartotojų charakteristikas, optimaliam įtampos reguliavimui buvo pasiūlyta kibernetinė galios transformatorių valdymo sistema.

Tolimesnė mokslinė veikla susieta su intelektinių metodų taikymu elektros sistemų valdymui, elektros apkrovų bei sistemų ir elementų patikimumo įvertinimui ir prognozavimui. Sukurta trumpalaikės apkrovų prognozės, naudojant dirbtinius neuroninius tinklus, metodika. Elektros tinklų įrangos darbo efektyvumui įvertinti panaudota fuzzi teoriją. Neraiškios aibės panaudotos energijos poreikių ekonometriniam įvertinimui. Šia tematika prof. Algimantui Navickui vadovaujant apgintos trys daktaro disertacijos. Be to, kartu su kolegomis, buvo atliekami tyrimai skirti nustatyti elektros įrenginių izoliacijos resursą, įvertinti elektros tiekimo ekonomiškumą ir patikimumą Daug darbų atlikta pagal stambiausių Lietuvos pramonės įmonių, tokių kaip Jonavos „Achema“, Kėdainių chemijos gamykla, Ignalinos atominės elektrinė, Mažeikių naftos perdirbimo gamykla ir Lietuvos energija, užsakymus.

Dauguma atliktų mokslo tyrimų yra energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties. Paskelbta apie 130 mokslinių publikacijų.
Be to, parengtos 6 mokomosios knygos, vadovėlis „Elektros energetikos sistemų patikimumas“, aktyviai dalyvavo rengiant penkių kalbų „Aiškinamąjį elektrotechnikos terminų žodyną“.

Prof. Algimantas Navickas daug dėmesio skyrė administraciniam darbui. Dirbant fakulteto prodekano pareigose, teko organizuoti mokomąjį procesą, įvertinant bendrąsias Sovietų Sąjungos studijų programas ir Lietuvos ūkio bei kultūros specifiką. Įsimintinos studentų ir dėstytojų nuotaikos ir entuziazmas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse. 1990 metais, praėjus 2 savaitėms po nepriklausomybės paskelbimo, prof. Algimantas Navickas išrinktas Energetikos fakulteto dekanu. Teko pertvarkyti studijų procesą, rengti naujas studijų programas, diegti šiuolaikines mokymo priemones. Nuo 1993 m., dirbant naujajame Elektrotechnikos ir automatikos fakultete, kartu su visu fakulteto kolektyvu ir studentais dalyvavo organizuojant mokslo ir studijų ryšius su kitomis aukštosiomis mokyklomis Lietuvoje ir užsienyje. Universiteto prorektoriaus–sekretoriaus darbas daugiausia buvo susijęs su investicinių projektų, skirtų mokslo ir mokymo sąlygų gerinimui, paieška ir realizavimu, ūkio valdymo optimizavimu. Be to, apie 20 metų teko dirbti KTU senate, būti fakulteto tarybos nariu ir pirmininku.

Parengė Algimantas Stanislovas Navickas