Doc. AMBRASAS Vidmantas Antanas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Biografijos faktai

(1938-04-26 – 2015-05-03)
Vidmantas Antanas Ambrasas (1938-04-28 Jurdonys, Ukmergės apskr. – 2015-05-03 Kaunas), fizikas, docentas, gamtos mokslų daktaras, ilgametis KTU Fizikos katedros dėstytojas.

Gimė ir augo Ukmergės apskrities valstiečio šeimoje. Buvo labai guvus ir žingeidus vaikas. 1944 m. pradėjo lankyti Daumantiškių pradinę mokyklą, vėliau – Pabaisko progimnaziją. Ją baigęs labai gerais pažymiais, mokslą tęsė Ukmergės mokytojų seminarijoje. Joje įgijo pedagogikos pagrindus, kuriuos vėliau ugdė savarankiškai ir labai sėkmingai taikė dėstydamas aukštosiose mokyklose. 1956 m., su pagyrimu baigęs mokytojų seminariją, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. Čia pasirinko kietojo kūno fizikos specializaciją. Universitete įsitraukė į superaukšto dažnio virpesių poveikio puslaidininkių fotolaidumui tyrimus. Studijuodamas Puslaidininkių fizikos katedroje dirbo laborantu. Jau 1960 m. mokslinėje konferencijoje skaitė pranešimą. Už gerą darbą ir aktyvią veiklą Universiteto rektorius jį apdovanojo Garbės raštu. 1961 m., sėkmingai išlaikęs valstybinius egzaminus ir apgynęs diplominį darbą, V. A. Ambrasas tapo diplomuotu fiziku ir vidurinės mokyklos fizikos mokytoju.

Baigęs universitetą, buvo paskirtas dirbti Kauno politechnikos instituto Fizikos katedros asistentu. Instituto ir katedros vadovas prof. K. Baršauskas, atsižvelgęs į jo mokslinį aktyvumą, kitais metais pervedė jį dirbti paskaitų asistento pareigose. Kadangi turėjo mažesnį pedagoginį krūvį, daugiau laiko galėjo skirti moksliniam darbui. Čia jis įsijungė į tuomet katedroje naujai plėtotą magnetinio branduolių rezonanso taikymo medžiagų sandarai tirti mokslo kryptį. Iš šios krypties parengė „Kelių laisvės laipsnių autodinų naudojimas magnetino branduolių rezonanso spektroskopijoje“ disertacinį darbą.

1966 m. jį apgynė ir Vilniaus universiteto Taryba jam suteikė fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnį. 1993 m. Lietuvos Mokslo Taryba nostrifikavo gamtos mokslų daktaru. 1966 m. KPI rektorius jį paskyrė dirbti Fizikos katedros vyr. dėstytoju, kitais metais – einančiu docento pareigas. 1969 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. 1985 m. jis buvo priimtas į Lietuvos žemės ūkio akademiją, kaip konkurso keliu laimėjęs Fizikos katedros vedėjo-docento pareigas. Jas ėjo vieną kadenciją (1985–1990). Nuo 1994 m. jo pagrindinės pareigos vėl KTU Fizikos katedros docentas. Katedroje dirbo iki 2006 metų. Kvalifikaciją kėlė Maskvos inžinerinės fizikos institute (1967), Prahos Karlo universitete (1970), Vilniaus termoizoliacijos mokslinio tyrimo institute (1976), Minsko valstybiniame universitete (1981).

Labai svarbi V. A. Ambraso mokslinio-metodinio darbo kryptis buvo edukologinės inžinierių, o vėliau ir žemės ūkio specialistų, rengimo problemos. Jis labai aktyviai dalyvavo modernizuojant KPI mechanikos ir molekulinės fizikos laboratorinių darbų stendus ir naujus darbų aprašymus. Jam vadovaujant buvo atnaujintos ir modernizuotos LŽŪA Fizikos katedros mokomosios laboratorijos.

Labai daug dėmesio skyrė fizikos uždavinių sprendimo metodikai, parengė ir išleido daug uždavinių rinkinių su jų sprendimo pavyzdžiais. Jis yra per 80 mokslinių bei mokslinių-metodinių darbų autorius arba bendraautoris, trijų išradimų bendraautoris, 25 mokymo knygų, uždavinynų bei laboratorinių darbų knygų autorius arba bendraautoris. Iš jų svarbiausios yra šios: „Mechanikos ir molekulinės fizikos darbai“ (1972), „Bendrosios fizikos uždavinynas“ I dalis (1973), II dalis (1975 ir III dalis (1978), „Fizikos uždavinynas: Mechanika, svyravimai ir bangos“ (1982), „Banginė optika“ (1983), „Bendrosios fizikos uždavinynas: Elektrostatika, nuolatinė elektros srovė ir magnetizmas“ (1989), „Fizikos pagrindai“ (1990), „Fizikos uždavinynas“ (1996), „Mechanika, termodinamika, elektromagnetizmas: pagrindinės sąvokos, dėsniai, sprendimo pavyzdžiai ir užduotys“ (1999), „Optika ir atomo fizika: sąvokos, dėsniai, sprendimo pavyzdžiai ir užduotys“ (1999), „Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika“ (2007), „Fizika. Elektromagnetizmas“ (2007).

V. Ambrasas įvairių fakultetų studentams skaitė fizikos paskaitas, o KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto magistrantams – magnetinių reiškinių fizikos kursą. Paskaitas skaitė labai kvalifikuotai, gyvai, įdomiai, vykusiai įterpdavo humoro intarpus, pasižymėjo gražia, taisyklinga lietuviška kalbėsena. Nežiūrint reiklumo, studentų buvo mėgstamas dėstytojas.

Studijuodamas žaidė krepšinį ir rankinį. Buvo Vilniaus miesto rankinio komandos narys, Lietuvos rankinio (11X11) čempionas. Už pasiekimus sporte apdovanotas Garbės raštais. Dirbdamas KPI daugelį metų žaidė Instituto darbuotojų krepšinio rinktinėje. Mėgo žaisti šachmatais, laisvalaikį leisti sode ar su kolegomis. Buvo aktyvus Lietuvos pilietis. Periodinėje spaudoje ir „Žinijos“ draugijoje noriai dalijosi savo įžvalgomis įvairiausiais mokslo ir specialistų ugdymo klausimais. Rašė eilėraščius, išleido „Klaidžios viešnios“ ir „Žmonės esame“ eilėraščių rinkinius. Vidmanto ir Inelijos Ambrasų dukra Neringa baigė Kauno medicinos institutą ir dirba gydytoja JAV.

Vidmantas Ambrasas mirė 2015 m. gegužės 3 d. Palaidotas Kaune Panemunės kapinėse.

Parengė Albinas Tamašauskas