Doc. BARTKEVIČIUS Vaclovas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Biografijos faktai

(1943-04-20 – 2021-07-12)

Vaclovas Bartkevičius gimė 1943 m. balandžio 20 d. Joniškio rajone, Migūnų kaime. 1957 metais baigė Kriukų vidurinės mokyklos 7 klases ir pradėjo dirbti Joniškio rajono „Taikos“ kolūkyje sąskaitininku. 1963 metais baigęs Kriukų darbininkų jaunimo vakarinę mokyklą tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto Automatikos ir telemechanikos specialybę. 1968 metais baigęs KPI nuo 1968 m. lapkričio 1 d. pradėjo dirbti KPI asistentu. Tačiau 1968 metų spalio mėn. buvo pašauktas į Tarybinę Armiją atlikti būtiną karinę tarnybą. Atlikęs karinę tarnybą nuo 1971 m. lapkričio 1 d. toliau dirbo KPI Automatikos fakulteto Elektronikos katedroje stažuotoju tyrinėtoju. 1972 metais lapkričio 1 dieną buvo priimtas į KPI aspirantūra, kurią 1975 m. rugsėjo 1 d. sėkmingai pabaigė apgindamas 1975 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Statistinio mašinraščio atspaudų ir pirminio jų vaizdų apdorojimo metodų tyrimas“. Nuo 1975 m rugsėjo 1 d. dirbo KPI Automatikos fakulteto Elektronikos katedroje asistentu. 1977 m. birželio 7 d. pervestas į vyr. dėstytojo pareigas, o 1978 m rugsėjo 1 d. konkurso keliu paskirtas eiti docento pareigas. 1981 m. lapkričio 4 d. suteiktas docento vardas.

Docentas Vaclovas Bartkevičius dirbo aktyvų administracinį darbą: 1993-09-01 – 1995-06-01 ir 2006-06-08 – 2011-06-30 Taikomosios elektronikos katedros vedėjas; Automatikos fakulteto Tarybos pirmininkas; Kauno technologijos universiteto Senato sekretorius.

Stažavosi 1979 m. Maskvos energetikos institute, 1984 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Kibernetikos katedroje, 2005 m. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Mokomosios informacijos vizualizacija“.

Doc. V. Bartkevičius nuo darbo pradžios institute/universitete dirbo mokslinį darbą, yra paskelbęs per 50 mokslinių straipsnių, dalyvavo ruošiant per 30 mokslinių darbų ataskaitų, skaitė pranešimus Respublikinėse ir Tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Doc. V. Bartkevičius yra bendraautorius vadovėlių „Pramonės elektronika“ I ir II dalys „Diodai ir tiristoriai“.

2011-06-29 baigė darbą Kauno technologijos universitete.