Doc. MAJAUSKIENĖ Nijolė Ona

Dizaino ir technologijų fakultetas

Biografijos faktai

(1933-04-17 – 2022-07-28)

Nijolė Ona Majauskienė 1954 m. baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą, organinių medžiagų–natūralių odų gamybos technologijos inžinierė, chemikė, technologė.  
1954 m. pradėjusi dirbti asistente KPI Cheminės technologijos fakultete gavo Rektorato nukreipimą į odos gaminių technologijos aspirantūrą Maskvos technologiniame lengvosios pramonės institute, kur mokėsi 1954 – 1957 metais. Čia 1960 metais apgynė disertaciją. Suteiktas technikos mokslų kandidato laipsnis yra pakeistas mokslų daktaro laipsniu.  
Nuo 1958 m. sausio mėn. dirbo naujai įsteigtoje Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedroje, kuriai vadovavo nuo 1961 iki 1975 metų. Keletą metų buvo Lengvosios pramonės fakulteto prodekanė. Vienus metus buvo stažuotėje tuometinės Čekoslovakijos Gottwaldov‘o avalynės fabrikuose ir Brno aukštojoje mokykloje.  
Docento pareigose dirbo iki 1993 metų. Vadovavo septynių aspirantų moksliniam darbui; visi jie sėkmingai apgynė technikos mokslų daktaro disertacijas. Odos struktūros ir atsparumo susidėvėjimui klausimais išspausdino 76 straipsnius, turi du autorinius liudijimus, parengtos studentams keletas mokymo priemonės kartu su bendraautoriais. 
Doc. Nijolė Ona Majauskienė mėgo savo darbą, džiaugėsi šiltais santykiais su bendradarbiais ir savo studentais, kurie išliko ir po jų studijų baigimo. Mėgo muziką, studijų metais dainavo KPI (KTU) dainų ir šokių liaudies ansamblio „Nemunas“ chore, vėliau Kauno technologijos universiteto veteranų chore „Absolventas“.